Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Identiteit Partijen
In deze voorwaarden, hier te noemen ‘Algemene Voorwaarden’, wordt verstaan onder:

Verkoper: Healthy B GmbH statutair gevestigd Bahnhofstrasse 21 te Zug - Zwitserland, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Adres: Bahnhofstrasse 21, 6300, ZUG, Zwitserland
E-mailadres: info@just2bfit.com
Telefoonnummer: +31 6 51 290 026

Koper: De wederpartij van Verkoper bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 3 van deze Voorwaarden;

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid algemene voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verkoper, iedere bestelling van Koper en op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.3 Koper is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen overeenkomst tot stand komt.

Artikel 3: Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2 Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de website staat vermeld. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding vervalt de aanbieding van rechtswege en kan Koper geen gebruik meer maken van de aanbieding.

3.3 De website bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Indien en voor zover Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, dan zullen dit zoveel als mogelijk waarheidsgetrouwe weergaven van de betreffende producten zijn. Onduidelijkheden of kennelijke vergissingen en/of fouten in de omschrijvingen en/of afbeeldingen, binden Verkoper niet en kunnen als zodanig niet worden afgedwongen.

Bestellingen
3.4 Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst.

3.5 Verkoper accepteert in ieder geval geen bestellingen wanneer Verkoper het woonadres van Koper niet kan vaststellen

3.6 Indien Verkoper een bestelling niet accepteert of indien Verkoper bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Verkoper dit uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan Koper mede. Verkoper is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Overeenkomst
3.7 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.5, tot stand op het moment dat Koper een bestelling plaatst bij Verkoper op basis van het aanbod van Verkoper en Koper voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.8 Verkoper zal de ontvangst van de bestelling langs elektronische weg bevestigen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4: Prijzen, verzendkosten en betaling
4.1 De in de online webshop vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn in Euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Alle bestellingen hebben verzendkosten van € 3,95.

4.3 Koper kan de bestelde producten betalen middels iDeal en creditcard.

4.4 Verkoper is gerechtigd om een wijziging van heffingen van overheidswege door te voeren in de online vermelde prijzen. Verkoper is niet gebonden aan de online vermelde prijzen, indien deze een kennelijke verschrijving of vergissing bevatten. In geval van een prijsaanpassing op voormelde gronden, is Koper gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.5 Indien Koper met de betaling van een of meer reeds aan Koper geleverde bestelling(-en) in verzuim is, heeft Verkoper het recht om nieuwe bestellingen te weigeren of om voorwaarden te verbinden aan de bestelling.

4.6 Verkoper is gerechtigd om de werkelijke betalingskosten bij Koper in rekening te brengen.

4.7 Indien Koper niet (volledig en/of tijdig) aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en een termijn te zijn vergund van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Verkoper is alsdan tevens gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering en risico
5.1 Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

5.2 Verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.

5.3 De levering vindt in de regel plaats binnen 3 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen.

5.4 In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Verkoper, indien Koper de bestelde producten reeds betaald heeft, het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontbinding, terugbetalen.

5.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij de Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.6 De levering van de gekochte producten geschiedt op het adres zoals door Koper bij de bestelling is opgegeven. Indien Koper niet thuis is op het moment van levering, kan de koper het product afhalen bij buren of een DHL afhaalpunt in de omgeving.

5.7 Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem/haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem/haar volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de hiermee verband houdende verzendkosten.

Artikel 6: Overmacht
6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Verkoper of bij de toeleveranciers van Verkoper.

Artikel 7: Herroepingsrecht bij levering van producten
7.1 Koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van het product. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper.

7.2 Tijdens de (in artikel 7.1) zogenoemde bedenktijd, zal Koper zorgvuldig omgaan met het product. Alleen een ongeopende verpakking kan geretourneerd worden.

7.3 Indien Koper van zijn/haar herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient Koper de retournering per e-mail aan te kondigen en het product binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn te retourneren. Herroepen artikelen dienen met zorg verzonden te worden aan volgend adres:

T.A.V. Just2BFit
Jac. P. Thijsseweg 1.2D
2408ER Alpen aan den Rijn
Nederland

7.4 De geretourneerde producten moeten ongeopend zijn en de originele etiketten en/of labels mogen niet zijn geopend/verwijderd. De Verkoper behoudt het recht de koopprijs van het product alsnog in rekening te brengen indien de geretourneerde producten niet in orde zijn.

Artikel 8: Kosten herroepingsrecht
8.1 Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van retourzending voor rekening van de Koper.

Artikel 9: Reclames
9.1 Alle zendingen worden door Verkoper verzekerd. Indien Koper vóór het openen van het pakket met bestelde producten schade constateert aan de verpakking, dient Koper direct contact met Verkoper op te nemen. Indien Koper het pakket al heeft geopend op het moment dat Koper de schade constateert, moet Koper dit aangeven tijdens het op te nemen contact.

9.2 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient Koper Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 kalender dagen na aflevering van het product aan Koper, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 10: Garantie en aansprakelijkheid
10.1 Verkoper garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst en geschikt zijn voor het daartoe bestemde gebruik, alsmede dat de producten op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Mededelingen betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gedaan door of namens Verkoper gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

10.3 De aansprakelijkheid van Verkoper tegenover Koper ter zake het niet-tijdig en/of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende levering.

Artikel 11: Aanpassing overeenkomsten
11.1 Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Verkoper en Koper zijn overeengekomen.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Alle geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Koper woonachtig is.

12.2 De overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen tussen Koper en Verkoper worden beheerst door Nederlands recht.

Dutch
Dutch